LOGOPEDA

Drodzy Rodzice!

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko.  Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie. Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania. Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy/wad wymowy należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.

Zakres działań logopedy w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana Żeromskiego

Z zajęć logopedycznych korzystają głównie uczniowie grupy „0”, klas I – IV oraz uczniowie mający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.     
W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy   
i wychowawców, co roku, we wrześniu uczniowie kwalifikowani są do zajęć logopedycznych.      

Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z dyslalią: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzm, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną, jąkaniem, niedosłuchem, środowiskowym ograniczeniem mowy.

W ramach terapii logopedycznej dzieci wykonują ćwiczenia mające
na celu eliminowanie zaburzeń mowy i wad wymowy. Są to ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, głosowe, rozwijające pamięć, analizę i syntezę wzrokową, słuchową i ruchową. Ważnym ćwiczeniem jest usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, czyli języka, warg, podniebienia miękkiego, policzków.

Terapia logopedyczna w szkole prowadzona jest do momentu wyeliminowania lub złagodzenia zaburzenia stanowiącego powód objęcia ucznia opieką logopedyczną. Niezwykle ważne jest, by w sytuacji pojawienia się jakichkolwiek zaburzeń, jak najwcześniej podjąć terapię logopedyczną     
i kontynuować ją aż do osiągnięcia zadowalającego efektu.

Podjęcie terapii logopedycznej oznacza konieczność utrwalania uzyskanych efektów w domu. Nawet kilkuminutowe, ale codzienne ćwiczenia rodzica z dzieckiem są dużą pomocą.

Dzieci, w zależności od potrzeby, uczestniczą w zajęciach indywidualnych
i grupowych. 

 

Do zadań logopedy należy :  
1.    Przeprowadzenie badań przesiewowych służących wyłonieniu dzieci
z zaburzeniami mowy (odbywają się we wrześniu);
2.    Organizowanie pomocy logopedycznej;
3.    Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej;
4.    Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji;      
5.    Wspieranie działań wychowawczych oraz profilaktycznych nauczycieli;
6.    Prowadzenie zeszytów do zajęć logopedycznych z zaleceniami
do utrwalania w domu.    


Jaka jest rola Rodziców dzieci biorących udział w terapii logopedycznej?  
Rodzice powinni:  
1.    Wspierać dziecko w terapii;                                                           
2.    Dawać prawidłowe wzorce wymowy, czyli do dziecka zawsze mówić poprawnie, wyraźnie, bez używania tzw. języka dziecięcego;
3.    Jeżeli zauważymy u dziecka wadę zgryzu, należy zapewnić mu opiekę ortodontyczną, gdyż może ona być przyczyną nieprawidłowej wymowy;
4.    Słuchać wypowiedzi swoich pociech, zadawać pytania, dużo rozmawiać, opowiadać, czytać;
5.    Nie zawstydzać dziecka wadliwą wymową, żądać by kilkakrotnie powtarzało swoją wypowiedź, bo może to spowodować zahamowanie dalszego rozwoju mowy. Możemy powtórzyć po dziecku, dając prawidłowy wzorzec wypowiedzi, ale bez zbędnego komentarza;
6.    Dopilnować aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia, prowadziło zeszyt wg wskazówek logopedy;
7.    Czuwać aby dziecko codziennie przez około 10-15 min. wykonywało zadane ćwiczenia w domu.  

Serdecznie zapraszam do współpracy, ponieważ skuteczność i sukces terapii zależy w dużej mierze od Was – Rodziców.


Przedstawiam plakat ukazujący etapy rozwoju mowy dziecka od 0 do 6 roku życia.

 


Publikacja plakatowa podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej „Komunikacja językowa w ujęciu interdyscyplinarnym”. Katowice, 24 października 2008 roku. Iwona Michalak-Widera i Katarzyna Węsierska.

Źródło: Plakat “Logopedyczne fakty i mity”; Publikacja plakatowa podczas Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego połączonego z konferencją naukową pod hasłem: “Dwieście lat logopedii w Polsce” (Lublin, 2011-06-10,11); Opracowanie: Iwona Michalak-Widera, mgr. Józef Oczadły.

Źródło: Plakat “Drodzy dorośli!” Publikacja plakatowa podczas II Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej “Logopedia w teorii i praktyce”, (Katowice, 2014-05-31); Opracowanie: Łucja Skrzypiec, Natalia Moćko, Alicja Podstolec; Konsultacja naukowa: dr hab. Iwona Loewe.

Plakat “Międzyzębowość”; Publikacja plakatowa podczas III Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej “Logopedia w teorii i praktyce” (Katowice, 2015-05-30); Opracowanie: Iwona Michalak-Widera, Łucja Skrzypiec, Joanna Trzaskalik

Źródło: Tytuł: Plakat “Kuchenna logopedia” Publikacja plakatowa podczas I Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej “Logopedia w teorii i praktyce” (Katowice 2013-04-20 – 21); Opracowanie: dr Iwona Michalak-Widera (ŚO PTL), Joanna Ratayska-Buczek (PP-P nr 2 w Krakowie).

Plakat “Złote reguły harmonijnego rozwoju mowy dziecka”; Publikacja plakatowa podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej “Logopedia Śląska w teorii i praktyce” (Katowice 2009-05-22); Opracowanie: Iwona Michalak-Widera, Katarzyna Węsierska.