Logopeda poleca

Logopeda - mgr Marta Madzia

Logopeda poleca: 

 1. Kamienie milowe rozwoju mowy dziecka od 0 do 6 roku życia
 2. Wskazówki, jak rozwijać mowę dziecka:
  • mówmy do dziecka w sposób poprawny, powoli i wyraźnie,
  • unikajmy sztucznego spieszczania i używania tzw. języka dziecinnego,
  • nie powtarzajmy wytworów językowych dziecka,
  • pamiętajmy o poprawnej polszczyźnie,
  • na pytania dziecka odpowiadajmy cierpliwie i wyczerpująco,
  • opowiadajmy bajki i uczmy dzieci krótkich wierszyków na pamięć,
  • w przypadku dziecka leworęcznego niewskazane jest zmuszanie go do posługiwania się prawą ręką, gdyż mogą nastąpić zaburzenia mowy, a w szczególności objawy jąkania,
  • zachęcajmy dzieci do mówienia, ale nie zmuszajmy ich do tego,
  • chwalmy za każdy przejaw aktywności werbalnej, nagradzajmy pochwałą każde, nawet najmniejsze osiągnięcia dziecka,
  • dyskretnie poprawiajmy błędy językowe dziecka, nie ośmieszajmy go z ich powodu, nie żądajmy, aby kilkakrotnie powtarzało dane słowo, bo hamuje to chęć mówienia i dalszy rozwój mowy,
  • zaniedbane choroby uszu mogą powodować niedosłuch, a więc leczmy je natychmiast,
  • ważne jest, aby zwracać uwagę na prawidłowe wybrzmiewanie głosek – wszystkie głoski wymawiamy krótko bez elementu wokalicznego w postaci yyy...
  • należy pamiętać o tym że mowa kształtuje się według określonych faz rozwojowych w pierwszych latach życia. Nie można oczekiwać od małego dziecka, by w jego mowie pojawiły się wszystkie głoski jednocześnie- dziecko nieprzygotowane pod względem sprawności narządów artykulacyjnych może zacząć je zniekształcać, wymawiać nieprawidłowo.

 


 

Jak postępować, aby rozwój mowy przebiegał prawidłowo?

 

Normą rozwojową jest, jeśli dziecko w wieku:

 

 • 3 lat – porozumiewa się prostymi zdaniami; wymawia wszystkie samogłoski; wymawia spółgłoski: p, pi, b, bi, m, mi, n, ni, f, fi, w, wi, t, d, n, l, li, ś, ź, ć, dź, j, k, ki, g, gi, ch.

 • 4 lat – wymawia dodatkowo: s, z, c, dz.

 • 5 lat – wymawia dodatkowo: sz, ż, cz, dż.

 • 6 lat – wymawia dodatkowo: r.

 • 7 lat – ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia.

 

 

 

Ważniejsze zalecenia dotyczące wczesnej profilaktyki:

 

 

 

 • Wypowiedzi osób z najbliższego otoczenia powinny być poprawne. Do dziecka należy mówić powoli, wyraźnie. Należy unikać języka dziecinnego (spieszczania) w trakcie rozmowy z dzieckiem.

 • Dziecko powinno reagować na aktywność uczuciową i słowną otoczenia. W przypadku, gdy brak takiej reakcji, można podejrzewać niedosłuch. Konieczna jest wtedy kontrola lekarska.

 • Nie należy gasić naturalnej skłonności dziecka do mówienia swoją obojętnością, cierpką uwagą, lecz słuchać uważnie wypowiedzi, zadawać dodatkowe pytania, co przyczyni się do korzystnego rozwoju mowy.

 • Nie wolno poprawiać wymowy dziecka, żądać, by kilkakrotnie powtarzało dane słowo, zawstydzać, karać za wadliwą wymowę. Hamuje to chęć do mówienia, a co za tym idzie w konsekwencji dalszy rozwój mowy.

 • Wskazane jest częste opowiadanie dziecku bajek, czytanie, rozmawianie na ich temat.

 • Nie należy zaniedbywać chorób uszu, gdyż nieleczone mogą powodować niedosłuch, a w następstwie opóźniony rozwój mowy.

 • Jeżeli dziecko ma nieprawidłową budowę narządów mowy (rozszczepy warg, podniebienia, wady zgryzu lub uzębienia), konieczne jest zapewnienie opieki lekarza specjalisty, gdyż wady te są przyczyną zaburzeń mowy.

 • Dziecka leworęcznego nie należy zmuszać do posługiwania się ręką prawą. Naruszanie w okresie kształtowania się mowy naturalnego rozwoju sprawności ruchowej zaburza funkcjonowanie mechanizmu mowy. Prowadzi to często do zaburzeń mowy, a w szczególności do jąkania.

 • Nie należy wymagać zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek. Dziecko nie przygotowane pod względem sprawności narządów artykulacyjnych, niedostatecznie różnicujące słuchowo dźwięki mowy, a zmuszane do artykulacji zbyt trudnych dla niego głosek, często zaczyna je zniekształcać, wymawiać nieprawidłowo. Tworzymy u dziecka w ten sposób błędne nawyki artykulacyjne, trudne do zlikwidowania.

 • Jeśli dziecko osiągnęło już wiek, w którym powinno daną głoskę wymawiać, a nie robi tego, zasięgnijmy porady logopedy. Nie opierajmy się wyłącznie na niezbyt fachowych pod tym względem diagnozach lekarskich.

 

Opracowano na podstawie książki E. Spałek, C. Piechowicz-Kułakowska „Jak pomóc dziecku z wadą wymowy”. 

Logopeda

 

mgr Marta Madzia

 

 

powitanie wiosny

 

 

 

 

 

 

Projekt unijny

reklama

Początek strony