Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W BRENNEJ

NA LATA 2016/2018

 

 1. MISJA

Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać"

Walt Disney

 

 

Jesteśmy po to, aby:

 • kształtować postawy, wychowywać do wartości,

 • nauczać, ukierunkowywać i inspirować do mądrej wolności,

 • podejmować wysiłek poznawczy i intelektualny,

 • rozwijać kompetencje czytelnicze,

 • rozbudzać ciekawość świata i otwartość na zachodzące w nim zmiany,

 • doskonalić kompetencje informatyczne,

 • dopingować do różnorodnych twórczych inicjatyw,

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki,

 • uczyć obiektywnej oceny własnych poczynań,

 • rozwijać więzi interpersonalne, umiejętność pracy w zespole,

 • wpajać zasady tolerancji, poszanowania cudzej odmienności,

 • eliminować zachowania i działania prowadzące do odrzucenia, wykluczenia jednostki,

 • umacniać wiarę we własne siły, w realność sukcesu w różnych dziedzinach życia zgodnie z jednostkowymi predyspozycjami,

 • kształtować umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

 • uwrażliwiać na kulturę słowa,

 • wskazywać na interesujące formy spędzania wolnego czasu, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka i rozładowujące napięcia emocjonalne.

Zapewniamy dobrą jakość nauczania, wychowania i opieki, klimat życzliwości, profesjonalizm i promocję zdrowego trybu życia, a w szczególności:

 • uwzględniamy potrzeby rozwojowe uczniów,

 • stosujemy różnorodne sposoby wspierania i motywowania,

 • eliminujemy niepowodzenia,

 • umożliwiamy uczniom wszechstronny rozwoju,

 • uwzględniamy indywidualne potrzeby dziecka, umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych,

 • aktywizujemy młodzież uzdolnioną,

 • tworzymy bezpieczne i przyjazne dla całej społeczności szkolnej miejsce nauki, pracy i wypoczynku,

 • udzielamy uczniom pomocy w uzyskiwaniu możliwie najwyższych osiągnięć w nauce i życiu osobistym oraz rozwijamy indywidualne zdolności i zainteresowań,

 • promujemy nauki ścisłe (matematyka, przyroda, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne),

 • rozbudzamy zainteresowania czytelnicze, podnosimy efektywność czytania ze zrozumieniem, korzystania z informacji i wykorzystania ich w praktyce,

 • organizujemy współzawodnictwo (konkursy przedmiotowe, artystyczne, zawody sportowe, Dzień Sportu, Spartakiada Zimowa, Czwartki Lekkoatletyczne, Baza Talentów),

 • propagujemy aktywny wypoczynek i zdrowy tryb życia,

 • realizujemy przemyślane programy edukacyjne dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia.

Szkoła zapewnia:

 • opiekę dzieciom w świetlicy szkolnej od godz. 6.55 do godz. 15.55,

 • opiekę pedagoga,

 • terapię logopedyczną,

 • opiekę medyczną,

 • możliwość korzystania z biblioteki,

 • obiady w stołówce,

 • możliwość rozwijania zdolności i zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.

Powyższe cele osiągamy dzięki:

 • wykwalifikowanej kadrze składającej się z ludzi otwartych na zmiany, doskonalących się dla dobra ucznia i całej społeczności szkolnej,

 • przyjaznej i życzliwej atmosferze panującej w szkole,

 • dobrej bazie dydaktycznej i warunkach lokalowych,

 • wprowadzaniu nowych technik i metod pracy,

 • współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

 • promowaniu szkoły w środowisku lokalnym.

 

WIZJA

Naszym celem jest wspieranie rodziców w wychowaniu, ale przede wszystkim kształcenie młodego pokolenia. Pragniemy, aby nasz absolwent był młodym człowiekiem, który:

umie odnaleźć się we współczesnym świecie, przestrzega zasad tolerancji i prawdziwej komunikacji oraz dąży do dalszego samorozwoju, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności.

Misja zakończy się sukcesem, jeśli nasz absolwent:

 • ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska, regionu, kraju i świata,

 • prezentuje postawę patriotyczną; bardzo dobrze posługuje się językiem ojczystym, zna historię własnego kraju, miasta i regionu,

 • zna i respektuje prawa człowieka, jest otwarty na innych i tolerancyjny,

 • wie, co to jest system wartości – poszukuje dobra,

 • potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach, jest dociekliwy, samodzielny w myśleniu i działaniu, odpowiedzialny za samokształcenie i uzyskiwanie wysokich wyników w nauce,

 • rozwija swoje zdolności i zainteresowania,

 • dba o otaczające środowisko, zdrowie własne i innych,

 • zna, szanuje i przestrzega zasad samorządności i demokracji,

 • umie korzystać z dóbr kultury i aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym,

 • dobrze posługuje się językiem obcym w typowych sytuacjach,

 • przetwarza informacje i posługuje się prostymi programami komputerowymi oraz dobrze radzi sobie z technologią komputerową,

 • zna zasady bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnych i multimedialnych, ma świadomość płynących z nich zagrożeń.

 

ZADANIA NA LATA 2016/2018.

 1. Wzbogacanie bazy szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

 2. Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy i agresji.

 3. Efektywna współpraca z rodzicami.

 4. Wykorzystanie wyników sprawdzianów dla poprawy jakości nauczania.

 5. Promowanie zdrowego trybu życia.

 6. Prowadzenie strony internetowej szkoły.

 7. Promowanie szkoły w środowisku.

 

 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Ilość sal lekcyjnych: 10

Inne pomieszczenia:

- pracownia komputerowa

- sala oddziału przedszkolnego

- sala gimnastyczna

- świetlica/stołówka szkolna

- sklepik

- biblioteka z czytelnią

- gabinet pielęgniarki/ pedagoga

- gabinet logopedy

- szatnie.

 

 1. KADRA

Stanowiska pedagogiczne:

- nauczyciel dyplomowany: 18 osób

- nauczyciel mianowany: 10 osób

- nauczyciel kontraktowy: 2 osoby

- nauczyciel stażysta: 2 osoby.

Stanowiska administracji i obsługi:

a) administracja:

- sekretarz: 1 osoba

- główna księgowa: 1 osoba

- intendent: 1 osoba

- szef kuchni: 1 osoba

- kucharki: 2 osoby

b) obsługa:

- sprzątaczki: 4 osoby

- konserwator: 1 osoba.

 

 1. PROCEDURY FUNKCJONOWANIA

 

 1. Statut Szkoły.

 2. Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej na dany rok szkolny.

 3. Organ nadzoru pedagogicznego: Śląskie Kuratorium Oświaty, Delegatura w Bielsku-Białej.

 4. Organ prowadzący: Gmina Brenna.

 

 

 1. SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

 

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną

Szkolny zestaw podręczników zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły

 

 

 1. PROJEKTY EDUKACYJNE

 

 • Realizacja w latach 2016/2018 projektu „Uczniowie z klasą”

 • Prowadzenie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych

 • Realizacja zadań wynikających z Planu Pracy Szkoły

 • Realizacja Kalendarza Uroczystości Szkolnych

 • Realizacja działań z zakresu profilaktyki zdrowia (spotkania z dietetykiem)

 • Kontynuacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

 • Kontynuacja działań Szkolnego Koła Turystyki

 • Kontynuacja konkursów i akcji organizowanych przez Samorząd Uczniowski

 • Kontynuacja akcji „Owoce w szkole” w klasach 0, I-III oraz „Mleko w szkoie” w klasach 0, I-VI

 

 1. PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

 

 • Koła zainteresowań:

- zajęcia wyrównawcze z matematyki

- kółko matematyczne

- zajęcia komputerowe

- zajęcia literackie

- zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

- zajęcia wyrównawcze z przyrody

- kółko przyrodnicze

- zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego

- kółko z j. angielskiego

- kółko teatralne

- robótki ręczne

- kółko biblioteczne

- SKS

- gimnastyka korekcyjna

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne

- koło turystyczne

- kółko plastyczne

- kółko wokalno – instrumentalne.

 • Wycieczki oraz zajęcia odbywające się poza szkołą (w tym teatr, kino, muzeum, biblioteka gminna, koncerty, wystawy).

 • Działania kreatywne i samodzielne, przygotowanie doradzenia sobie w trudnych sytuacjach, do współdziałania z innymi (programy profilaktyczne „Spójrz inaczej”, przedstawienia o charakterze profilaktycznym przygotowane przez uczniów kół teatralnych).

 

 1. PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

Wytyczne Szkolnego Programu Wychowawczego na rok szkolny 2016/2017.

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród
  dzieci i młodzieży.

 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży.

 3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

 4. Kształtowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych.

 5. Wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania.

 

 1. PROGRAM PROFILAKTYKI

 

Priorytetowe działania w ramach realizacji Programu Szkolnej Profilaktyki

w roku szkolnym 2016/2017:

 1. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności uczniów.

 2. Kładzenie nacisku na profilaktykę cyberprzemocy i zagrożeń w Internecie.

 3. Prowadzenie zajęć i działań przeciwdziałających zachowaniom agresywnym.

 4. Rozwijanie empati u uczniów.

 

 

Wskazania do dalszej pracy wynikające z ewaluacji programu:

 • Dbanie o bezpieczeństwo w szkole.

 • Przeciwdziałanie agresji i przemocy. – wdrożenie programu obejmującego zachowania agresywne.

 • Dbanie o prawidłowe relacje koleżeńskie, rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

 • Dbanie o rozwój umiejętności społecznych uczniów, kultury osobistej, również kultury słowa, przestrzegania podstawowych zasad i norm.

 • Zacieśnianie współpracy z rodzicami.

 • Pedagogizacja rodziców.

 • Otaczanie szczególną pomocą i troską dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

 • Promowanie prawidłowej postawy i zachowań uczniów – często chwalić uczniów przed rodzicami, informować o poprawie zachowania.

 • Wdrażanie systemów motywacji pozytywnej uczniów.

 • Aktywne promowanie zdrowego stylu życia (m.in. zdrowych nawyków żywieniowych).

 • Poruszanie zagadnień związanych z wpływem mediów na dziecko.

 • Eliminowanie hałasu.

 

 

 1. WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

 

Zgodnie z rozdziałem 4 Statutu: Ocenianie wewnątrzszkolne

 

 1. WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

 

Dążenie do posiadania przez kadrę pedagogiczną wysokich kwalifikacji:

 1. uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne)

 2. pomoc finansowa w doskonaleniu zawodowym w miarę posiadanych środków.

 

 1. PLAN ROZWOJU INFRASTRUKTURY SZKOŁY

 

 • Zakup wyposażenia i niezbędnych pomocy dydaktycznych.

 • Szybki i sprawny Internet w szkole (światłowody).

 • Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej.

 • Termomodernizacja budynku szkoły.

 • Rozbudowa szkoły bądź wyburzenie budynku biblioteki.

 • Remont szkolnej drogi wewnętrznej i zagospodarowanie terenu wokół niej

 • Bieżące odnawianie i usprawnianie uszkodzonego sprzętu; remonty pomieszczeń, remont dachu.

 • Położenie bezpiecznej nawierzchni na boisku szkolnym.

 • Doposażenie bazy szkoły w nowe meble, sprzęt sportowy, komputery.

 

 

 1. PROGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 

 • Dobra i owocna współpraca z organem prowadzącym i nadzorującym (udział w imprezach organizowanych przez Ośrodek Promocji Kultury i Sportu działającym

w Urzędzie Gminy Brenna)

 • Współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworzu.

 • Współpraca z kuratorami, policją, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

 • Współpraca z opieka społeczną i parafiami.

 • Współpraca z rodzicami:

- angażowanie rodziców w pracę szkoły

- współpraca nauczyciele - rodzice - dzieci

(rajd szkolny, pasowanie na uczniów, mikołajki, wigilijki, bale karnawałowe, Dzień Dziecka - Dzień Sportu, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Święto Ziemniaka - piknik rodzinny, Baza Talentów, Olimpiada Przedszkolaka).

 

14. EWALUACJA PRACY SZKOŁY

 

 • Doskonalenie jakości pracy szkoły i określenie działalności placówki na kolejne lata na podstawie wyników badan ewaluacyjnych.

 • Współpraca Rady Pedagogicznej, rodziców i uczniów.

 

 

 

powitanie wiosny

 

 

 

 

 

 

Projekt unijny

reklama

Początek strony